تأثیرات آب و هوا در آسیای مرکزی

این صفحه تأثیرات احتمالی تغییرات آب و هوایی بر منطقه آسیای مرکزی را نشان می دهد. این پورتال اطلاعات کاربران مربوط به سناریوهای تاریخی و پیش بینی شده دما و بارندگی برای گذشته و آینده را در اختیار کاربران قرار می دهد. از کاوش در پورتال لذت ببرید!

Imprint Privacy